شنبه ٠١ آبان ١٤٠٠ -
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 

نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلی > شرایط اختصاصی بیمه درمان و تکمیلی 

شرایط اختصاصی بیمه درمان وتکمیلی :

 

-1)موضوع قرارداد بیمه درمان تکمیلی :

پوشش بیمه درمان تکمیلی (مازاد درمان) پرسنل دانشگاه­های استان­های کرمان و سیستان و بلوچستان و واحدهای تابعه طبق قوانین و مقررات جاری و مصوب شورای عالی بیمه وعرف بیمه گری و تعهدات اسناد مناقصه و توافقات مورد تایید مناقصه گزار و بیمه گزارمی­باشد.

2-1) شرايط اختصاصي بیمه درمان تکمیلی :

شرایط اختصاصی جزء لاینفک اصول فنی بیمه نامه­های صادره برای هر دانشگاه بوده و مورد تایید بیمه گرشرکت کننده درمناقصه می باشد.این شرائط براساس روابط بیمه ایی بیمه گذاران مشابه با شرکت­های بیمه گر در سطح کشور تنظیم  ومسبوق به سابقه اجرا است.

1-2-1) بیمه شده اصلی شامل کارکنان رسمی،پیمانی،قراردادی، شرکتی، قانون کار، طرحی، تبصره3 و4، پزشکان متخصص، عمومی،دستیار، رزیدنت و اینترن (با هر گونه حالت استخدامی و خدمت اعم از پرکیس، ساعتی و سایر اشکال مختلف همکاری در کل واحدهای تابعه هر دانشگاه) و تمامی پرسنلی که دارای قرارداد با دانشگاه  متبوع می­باشند و بیمه شدگان تبعی شامل همسر، فرزندان،کلیه افرادتحت تکفل قانونی،وپدر و مادر بیمه شده اصلی (غیر تحت تکفل) می باشند.

2-2-1)پرداخت حق بیمه پرسنل بصورت ماهیانه باکسرازحقوق کارکنان واحدهای زیرمجموعه بیمه گذار و واریز به حساب شرکت بیمه گرحداکثر تابیست وپنجم ماه بعد طی مدت قرارداد،بصورت تفکیکی ومستقل ازطریق دانشگاه­ها و واحدهای تابعه با بیمه گرانجام خواهد شد.

3-2-1) محاسبه حق بیمه خانواده پرسنل مؤنث با پرسنل مذکر و پدر و مادر غیر تحت تکفل بصورت یکسان عمل خواهد شد.(بدون افزایش حق بیمه)

4-2-1) محاسبه حق بیمه برای افراد بالاتر از 60 سال با زیر 60 سال برابر خواهد بود.

5-2-1) در راستای انجام تعهدات کمی و کیفی قرارداد، بیمه گر موظف به استقرار کارشناسان توانمند و مطلع و متخصص به تعداد مورد نیاز در محل ستاد مرکزی دانشگاه­های استان­های کرمان و سیستان و بلوچستان و واحدهای تابعه علاوه بر موارد بند 8-2-1 جهت پاسخگویی به مراجعان و انجام عملیات موضوع مناقصه در ساعات اداری در تمامی روزهای کاری می باشد. 

6-2-1)جهت تسهیل در رسیدگی امور اجرایی قرارداد، شرکت بیمه موظف است یک نفر مسؤول فنی را جهت پاسخگویی و حضور مستمر در جلسات کمیته بررسی پیشنهادات وشکایات محتمل، به صورت کتبی معرفی نماید.

7-2-1)مسئولیت مدنی در خصوص نیروهای مطروحه بند 5-2-1و 6-2-1 واموال ایشان وبیمه گزاروهرگونه خسارت وارده توسط نیروهای مذکور مرتبط با اجرای قرارداد با بیمه گر می باشد.وهیچ گونه رابطه کارفرمایی ومشابه درمصادیق قانونی با بیمه گزار نخواهند داشت.

8-2-1)بیمه گر موظف به معرفی واحدهای ارائه دهنده خدمات در استان کرمان و سیستان و بلوچستان و سایر شعب وی در کشور که به صورت کامل فرآیند اجرایی شرایط مناقصه و قرارداد را برای واحدهای تابعه بیمه گزاران انجام خواهند داد، می باشد.

9-2-1)مهلت تحویل مدارک درمانی پرسنل حداکثرتا 6ماه پس ازانجام هزینه درطی مدت قراردادو3ماه پس ازاتمام قرارداد
می باشد.

10-2-1) هزینه های درمانی پرسنل توسط بیمه گر به حساب بانکی بیمه شدگان واریز می گردد و بلافاصله می بایست لیست مربوطه حاوی اطلاعات (الف-تاریخ دریافت سند، ب-اسامی، ج- مبالغ ناخالص هزینه، د-علت و مبالغ کسورات، هـ- مبالغ نهایی واریزشده، و- تاریخ واریز هزینه)به رابط بیمه ای واحدهای تابعه دانشگاه­های 8 گانه تحویل گردد و CD حاوی اطلاعات تا روز پنجم ماه بعد به دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی همان دانشگاه ارسال گردد.

11-2-1) در صورت عدم کفایت تعهدات بیمه نامه شخص ثالث وماده 92مرتبط با هزینه پزشکی حوادث رانندگی( بیمه شده ) از این قرارداد هزینه های درمانی تا سقف تعهدات قرارداد قابل پرداخت باشد

-2-1) به علت سفرهای تحت عنوان فرصت­های مطالعاتی و سایر موارد بیمه گزاران دردو مرحله اسامی متقاضیان را طی فرمت

نرم افزاری ارائه شده بیمه گر به ایشان تحویل می­نماید.

13-2-1)درصورت وجودمجری(نمایندگی)برای تسهیل اجرای قرارداداعلام حق بیمه تمام رشته های تجمیع بیمه ای بدون ملحوظ نمودن کسورات پرداختی (کارمزد و صدور)به نماینده و کارگزار صورت گیرد.وصرفا حق بیمه رسمی ارائه شده توسط شعبه مرکزی واصلی بیمه گربه مناقصه گزارارائه گردد. وحق بیمه های کلیه رشته های بیمه ای  فقط به حساب رسمی معرفی شده بیمه گراصلی واریزمی­گردد.

14-2-1)درصورتی­که بیمه گر باواحدهای ارائه دهنده خدمات درمانی دانشگاه­ها قراردادنداشته باشد، باید ظرف مدت 15روز از شروع قرارداد با این واحدها قرارداد پذیرش معرفی­نامه و یا ON Lineمنعقد نماید.

15-2-1)کارت شناسایی درمانی جهت پرسنل و بیمه شدگان وی حداکثر 15 روز (سی روز) پس از تحویل لیست اسامی باید صادر گردد و این کارت ها جهت استفاده بیمه شدگان از مراکز درمانی وشناسائی بیمه شده در سیستم نرم افزاری بیمه گر است. 

16-2-1) بیمه گر حداکثر تا روز پنجم ماه بعد تعداد کل بیمه شدگان نهائی هرماه به تفکیک واحدهای تابعه هر دانشگاه و هر دو ماه یکبار وضعیت مالی قرارداد که شامل پرداخت هزینه ها به بیمه شدگان و مبالغ حق بیمه دریافتی می باشد را به مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی همان دانشگاه به صورت گزارش کامل از کلیه واحد های تابعه اعلام نماید.

   تبصره: بیمه گر موظف است صورت وضعیت مالی نهایی قرارداد شامل؛حق بیمه دریافتی و خسارت پرداختی را حداکثر تا 15 روز پس از اتمام قرارداد به بیمه گزار اعلام نماید.

17-2-1)بیمه گزاردرمرحله اول ثبت نام تایکماه پس از شروع ودرمرحله دوم سه ماه پس از شروع اسامی را به بیمه گراعلام می کند. (پرداخت حق بیمه مرحله 1و 2 از ابتدای قراردادمحاسبه می شود.)

18-2-1)پرداخت حق بیمه ماه آخر قرارداد منوط به اجرای کامل بند 10-2-1 و تسویه حساب کامل با پرسنل تحت پوشش بیمه درمانی تکمیلی (که اسناد منطبق باتعهدات خود راتاموعد مقررتحویل بیمه گر داده اند) می باشد.

19-2-1) در صورت مغایرت مطالب مندرج در اسناد مناقصه با موارد مندرج در قرارداد، مفاد شرایط مناقصه ملاک و قابل اجراء خواهد بود.

20-2-1)درصورت تحت پوشش بودن بیمه شده در سایر قراردادهای تکمیل درمان نزد بیمه گران اسناد هزینه تا تعهدات یکی از قراردادها پرداخت و الباقی با دیگر قرارداد تکمیل درمان قابل پرداخت می‌باشد.

21-2-1) برنده مناقصه حداکثر ظرف مدت 10روز پس از عقد قرارداد با هماهنگی بیمه گزار به نحو مقتضی به پرسنل با روش‌های آموزش حضوری واحدها- تراکت و بروشور حاوی اطلاعات قرارداد و فرآیند اجرایی و ... اطلاع رسانی نماید.

22-2-1)ارائه تعرفه های درمانی و دندانپزشکی از طرف شرکت بیمه گر پس از تکمیل اسناد مناقصه الزامی خواهد بود.

23-2-1) مشمول شدن نوزاد ازبدو تولد ومنفک از تعهدات مادرجزء تعهدات بیمه گر می باشد.

24-2-1 )هزینه داروخارج ازتعهدات پرداختی بیمه گر پایه باکسر فرانشیز قراردادپرداخت می­شود.

25-2-1)هزینه­های درمانی ناشی از خسارت­ها ناشی از منشاءاقدامات اشرار، راهزنی، اعتصاب، بلوا، آشوب و (عملیات مرزی و فرا مرزی و کمک رسانی با الزامات مقامات رسمی کشور) تحت پوشش می­باشد

 

ردیف

شــــرح

تعهدات2

(ریال)

1-3-1

جبران هزینه های بستری (تشخیصی، درمان طبی، جراحی) در بیمارستان و مراکز جراحی محدود و انواع (سنگ شکن، آنژیوگرافی عروق قلب و یا سایر اعضای بدن ) لیزر تراپی ته چشم (سرپائی، بستری)، ناخنک چشم

80.000.000

2-3-1

اعمال جراحی تخصصی و فوق تخصصی و بیماری های خاص شامل: جراحی قلب و عروق، مغز و اعصاب،نخاع، پیوند کلیه و پیوند کبد،پیوند  ریه، پیوند مغز استخوان (داروولوازم  پیوندی و سایر خدمات) ، جراحی ستون فقرات (جراحی دیسک) ، گامانایف، جراحی فوق تخصصی ارتوپدی و بیماریهای خاص {شامل : تالاسمی، هموفیلی، دیالیز، MS و انواع سرطان، داروهای تخصصی مربوط به شیمی درمانی و عوارض آن در مراکز درمانی و داخل مطب به صورت سرپایی یا بستری شامل کلیه هزینه ها (دارو و لوازم وسایر خدمات )}

160.000.000

3-3-1

پوشش هزینه های مربوط به درمان نازایی و ناباروری  شامل اعمال جراحی مرتبط IUI، ITSC، ZIFT، GIFT ،میکرو اینجکشن و IVF، زایمان و سزارین و کورتاژ قانونی

40.000.000

4-3-1

هزینه های پاراکلینیکی شامل: انواع (سونوگرافی، ماموگرافی، رادیوتراپی) انواع اسکن، انواع سی تی اسکن، انواع آندوسکوپی،کولونوسکوپی، MRI، اکوکاردیوگرافی، اسپیرومتری، استرس اکو، مانومتری،دانستیو متری،تست خواب، یدتراپی،فتوتراپی یا نوردرمانی،جراحی ناخن،تمپانومتری

15.000.000

5-3-1

هزینه های پاراکلینیکی شامل : تست ورزش، تست آلرژی، تست تنفسی، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، نوار مثانه، آنژیوگرافی و رادیوگرافی چشم،شنوایی سنجی،بینایی سنجی، هولتر مانیتورینگ،سمعک و

*خدمات کاردرمانی و گفتاردرمانی-کایروپراکتیک،ورزش درمانی،توپوگرافی،شارژ باطری قلب،مانیتورینگ باطری قلب

6-3-1

هزینه های پاراکلینیکی شامل : شکستگی ها، گچ گیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، تخلیه کیست و لیزر درمانی(به جز زیبایی)، خدمات اورژانس و خدمات day care بیمارستان، توپوگرافی، انواع بیوپسی،آتل، پانسمان،شالازیون،شستشوی و ساکشن گوش

7-3-1

انواع(رادیوگرافی، فیزیوتراپی،آزمایشات تشخیص پزشکی، پاتولوژی یا آسیب شناسی، ژنتیک پزشکی، نوار قلب، پاپ اسمیر،تست غربالگری)،UBT (تست تنفسی اوره)

7.500.000

8-3-1

هزینه انتقال بیمار با آمبولانس داخل شهر

هزینه انتقال بیمار با آمبولانس خارج شهر

1000،000

1،500،000

9-3-1

لیزیک دو چشم با حداقل 3 دیوپتر هر چشم

10،000،000

10-3-1

خدمات دندانپزشکی، ارتودنسی

6.000.000

11-3-1

هزینه ویزیت پزشک(عمومی، تخصصی، روانپزشکی، فوق تخصصی)

3.000.000

12-3-1

هزینه دارو،انواع ترزیقات (اعم از پوستی،داخل مفصل و یا ضایعه و سایر موارد)،سرم درمانی

3.000.000

13-3-1

اروتز یا وسایل و تجهیزات طبی و کمک پزشکی

5.000.000

14-3-1

هزینه تهیه اعضای طبیعی بدن

50.000.000

15-3-1 

عینک و سمعک به مبلغ 3.000.000 ریال برای هر نفر  از محل تعهدات پاراکلینیکی

 

 

***فرانشیز  قرارداد10%می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حق بیمه تکمیلی هر نفر ماهانه 400000 ریال (چهارصد هزار ریال)  با احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 3084
 بازدید امروز : 77
 کل بازدید : 755420
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 1/0938